O stowarzyszeniu

Polskie Stowarzyszenie Yumeiho jest organizacją posiadającą osobowość prawną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Założone w 1991 roku zrzesza terapeutów Yumeiho. Zadaniem statutowym stowarzyszenia jest propagowanie metody Yumeiho, propagowanie prewencyjnej korekcji miednicy u dzieci, prowadzenia prelekcji i pokazów metody oraz prowadzenia oficjalnej listy terapeutów uprawnionych do wykonywania zabiegów metodą Yumeiho na terenie Polski.

Co roku w czerwcu odbywa się Zjazd oraz Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia gdzie między innymi przeprowadzana jest  weryfikacja terapeutów w celu wydania aktualnej licencji gabinetu na dany rok.

Do Polskiego Stowarzyszenia Yumeiho mogą należeć tylko autoryzowani terapeuci metody Yumeiho oraz osoby współpracujące.

Polskie Stowarzyszenie Yumeiho ściśle współpracuje z Centrum Yumeiho w Tokio.

Statut stowarzyszenia

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Polskie Stowarzyszenie Yumeiho zwane dalej Stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą  jego władz jest miasto Rzeszów.

§ 3

Stowarzyszenie nie powołuje oddziałów terenowych.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej ogółu swoich członków, działających zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 5

Stowarzyszenia zrzesza osoby stosujące zabiegi wykonywane metodą Yumeiho  oraz sympatyków tej metody celem wzajemnego kształtowania osobowości, doskonalenia wiedzy  i umiejętności, aby maksymalnie zapewnić najwyższy poziom pomocy ludziom korzystającym z terapii.

§ 6

Cel określony w   § 5  Stowarzyszenie realizuje przez:

 1. wzajemną wymianę doświadczeń między członkami Stowarzyszenia
 2. organizowanie szkoleń nowych adeptów terapii Yumeiho
 3. wymianę doświadczeń z ośrodkami masażu Yumeiho w innych krajach
 4. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi ośrodkami masażu Yumeiho w innych krajach
 5. organizowanie spotkań, wykładów, pokazów
 6. prowadzenie działalności  informacyjnej, propagandowej i wydawniczej zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym
 7. prowadzenie działalności gospodarczej celem zdobycia funduszy dla realizacji celów Stowarzyszenia
 8. organizowanie innych  form wspólnego działania, dla realizacji założeń statutowych
 9. prowadzenie listy osób uprawnionych do wykonywania zabiegów metodą Yumeiho i udzielanie informacji w tym zakresie

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkowie dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. wspierających
 3. honorowych

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży deklarację członkowską.
 2. Przyjmowanie członka zwyczajnego następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 9

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dla wsparcia działalności Stowarzyszenia zadeklaruje stałą składkę.
 2. Postanowienie § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 3. Osoba prawna będąca członkiem wspierającym działa przez swojego przedstawiciela ustawowego. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działa przez osobę upoważnioną w sposób prawem przewidziany.

§ 10

 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia. Członkiem honorowym może zostać także cudzoziemiec.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej na wniosek Zarządu.

§ 11

1. Członkowie zwyczajni maja prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
 2. zgłaszać wnioski do władz Stowarzyszenia dotyczące jego działalności
 3. korzystać z pomocy Stowarzyszenia
 4. nosić odznakę Stowarzyszenia

2. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem wymienionych w ust.1 pkt.1.

3. Członek wspierający posiada uprawnienia członka zwyczajnego za wyjątkiem wymienionych w ust.1 pkt.1.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia
 2. aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia

§ 13

Ustanie członkostwa następuje w razie:

 1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu
 2. wykluczenia prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego
 3. zalegania w płatności składki przez okres dwunastu miesięcy – w przypadku członka wspierającego – po uprzednim wezwaniu Zarządu

Rozdział  IV

Władze Stowarzyszenia

§ 14

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
  4. Sąd Koleżeński
 2. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej w głosowaniu jawnym lub tajnym. Wybór sposobu głosowania następuje również w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Kadencja władz trwa pięć lat.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych  do głosowania, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
 5. Jeżeli przed upływem kadencji następuje zmniejszenie określonej statutem liczby członków władz wymienionych w ust. 1 pkt. 3 i 4, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania członków spośród członków Stowarzyszenia, z tym , że liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków organu.
 6. Władze mogą uchwalić własne regulaminy działania, określające szczegółowy tryb ich pracy. Regulaminy podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 15

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 3. Walne zgromadzenie Członków Zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz do roku celem złożenia sprawozdań  organów władz Stowarzyszenia z ich działalności.
 4. O terminie Walnego Zgromadzenia Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad  Zarząd powiadamia  członków Stowarzyszenia na piśmie co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia Zgromadzenia.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 3. wybór Członków Zarządu,  Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 4. wybór Prezesa Zarządu
 5. udzielenia absolutorium Zarządowi – na wniosek Komisji Rewizyjnej
 6. nadawanie godności członka honorowego – na wniosek Zarządu
 7. uchwalanie zmian statutu stowarzyszenia
 8. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego
 9. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
 10. zatwierdzenie regulaminów działania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 11. Ustalanie wysokości składek dla Członków wspierających

§ 17

 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków zwoływane jest:
  1. uchwałą Zarządu
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej
  3. na pisemny wniosek co najmniej ½ członków  zwyczajnych Stowarzyszenia
 2. W przypadku wymienionym w ust 1 pkt. 2 i 3 Zarząd zwołuje  Walne Zgromadzenie Członków najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od otrzymania wniosku.

§ 18

W Walnym Zgromadzeniu Członków udział biorą:

 1. członkowie zwyczajni z głosem decydującym
 2. zaproszeni goście z głosem doradczym
 3. przedstawiciele członków wspierających – z głosem doradczym

ZARZĄD

§ 19

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie  między Walnymi Zgromadzeniami Członków i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie działalnością  Stowarzyszenia oraz zarządzanie majątkiem
  2. wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
  3. przygotowanie planów działania i budżetu Stowarzyszenia oraz przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu Członków
  4. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i realizacji budżetu Walnemu Zgromadzeniu Członków
  5. podejmowanie decyzji o przystąpieniu Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych oraz zagranicznych Stowarzyszeń i delegowanie przedstawicieli na Zjazdy tych organizacji
  6. składanie wniosków o przyznanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia
  7. współpraca z organami władzy, administracji  państwowej  i samorządowej dla realizacji celów Stowarzyszenia
  8. podejmowanie  decyzji w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz  Stowarzyszenia
  9. zwoływanie Walnych Zgromadzeń  Członków

§ 20

 1. Zarząd składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków spośród Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Zarząd wybiera spośród siebie Wiceprezesa , Skarbnika i Sekretarza.
 3. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie Członków

§ 21

Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składa Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę oraz Sekretarza
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia.

§ 23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola i ocena działalności Stowarzyszenia oraz ocena działalności Zarządu w zakresie realizacji celów statutowych i wykonania budżetu
 2. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków w zakresie wymienionym w pkt. 1 – raz do roku
 3. stawianie wniosku o absolutorium do Zarządu

§ 24

Przewodniczący Komisji rewizyjnej lub upoważniony przez niego Członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu decydującego. Członkowie komisji Rewizyjnej dla realizacji swoich zadań mają prawo wglądu do dokumentów Stowarzyszenia.

§ 25

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak jak dwa razy do roku.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 26

 1. Sąd koleżeński składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia

§ 27

 1. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw Członków Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, naruszania zasad współżycia społecznego i powstałych sporów.
 2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje stronom odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie składa się w terminie do 30 dni od otrzymania  orzeczenia.
 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków podjęta w rozpoznaniu odwołania jest ostateczna.

§ 28

Sąd Koleżeński może wymierzyć kary:

 1. nagany
 2. upomnienia
 3. wykluczenia ze stowarzyszenia

§ 29

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 30

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze składają się:
  1. składki członkowskie od członków wspierających
  2. dotacje, darowizny i zapisy
  3. dochody z majątku Stowarzyszenia
  4. dochody z działalności Stowarzyszenia

§ 31

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielenia pełnomocnictwa do składania tych oświadczeń wymagany jest podpis Prezesa i Skarbnika

§ 32

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 33

Uchwala o zmianie statutu podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 34

Uchwala o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§ 35

Z chwilą rejestracji Stowarzyszenia Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

Władze stowarzyszenia

Zarząd

Przezes Zarządu – Maciej Dłuski

Wiceprezes Zarządu Jerzy Smagur

Skarbnik – Dorota Magryś   

Sekretarz Konrad Cypryś

Członek ZarząduMarek Sawoń

Komisja rewizyjna

Przewodniczący Komisji RewizyjnejRobert Raś

Zastępca PrzewodniczącegoAndrzej Weryński

Sekretarz Komisji RewizyjnejPiotr Słowikowski

Sąd Koleżeński

Przewodniczący – Wiesław Zaniewicz   

Zastępca Przewodniczącego Roman Soboń 

Sekretarz Sądu KoleżeńskiegoZyta Dłuska

Dane rejestracyjne

Nr KRS: 0000123738
Regon: 690489966
NIP: 813 24 52 654
Nr konta bankowego: 04 1020 4391 0000 6902 0208 3970